www.travaysosyal.com

The Institute of Social Work and Social Science (Enstiti Travay Sosyal ak Syans Sosyal) is an internationally supported degree-granting educational institution located in Haiti. We were founded in 2011 to provide social work and social science training in both theory and practice. We currently offer an undergraduate and a graduate program in Social Work; students also complete a second degree in Anthropology, Economics, Sociology, Psychology or Political Science. A Haitian Creole program is offered for students who wish to complete intensive coursework in Creole language. This program is designed for researchers, students and development workers who anticipate depending on Haitian Creole as their primary means of communication.

Sunday, September 21, 2014

How to use SchoologyHome Page (Students)
Paj akey(Etidyan yo)
Your Home Page is the first place you'll land every time you log in to Schoology. It briefs you on activity in your school, courses, and groups. It also keeps you organized by showing important upcoming events and assignments.
Paj Akey ou a,se premye kote/plas ou genyen pou al ateri chak fwa ke ou idantifyew nan Schoology.Li metew nan some nan lekol ou, kou ou yo, ak gwoup yo. Li kenbew oganize tou, pandan lap montre evenman  ak devwa enpotan yo kap genyen pou vini.

*                  Recent Activity
*                  Aktivite tou nef

By default, you land on the Recent Activity feed when you login. This feed shows all comments and updates pertaining to your courses and groups. To filter your feed to view only Updates, Polls, or Blog posts, click on the Most Recent link on the top corner, and select a filtering option.
Pa defo, ou ateri nan aktivite ki resan/tou nef le ou idantifye  koule  sa montrew tout komante ak  mete ajou/ dennye enfomasyon ki relatif ak  kou ou yo ak gwoup yo .Pou filtre alimantayon pou gade Selman bagay ki mete ajou yo/ denye enfomasyon yo. Polls,oubyen Blog post yo. Klike nan lyen ki pi resan nan kwen anle, epi seleksyone  yon opsyon  filter.

Upcoming
sa kap vini

The Upcoming area on the right side of your Home page displays events, assignments, tests/quizzes, and discussions with a due date. Hovering over each item will display the course or group associated with the item.
Zon sa kap vini nan kote dwa paj akey  ekspozisyon evenman yo,plasman  yo,tes yo, ak diskisyon yo avek dat limit. Plan sou chak atik ki pral dispose kou, oubyen gwoup ki assosye avek atik.

You may access your personal Calendar by clicking on the Calendar link on the upper right of Upcoming. For more information about your personal calendar, please see the information below.
 Ou kapab jwenn akse ak kalandriye pesonel ou,le ke ou klike nan lyen  kalandriye anwo adwat sa kap vini yo. Pu plis enfomasyon konsenan klandriye pesonel, sivouple gade enfomasyon anba.
*                  Grades and Attendance
*                  Klas ak Prezans

By selecting the Grades/Attendance tab in the left menu of your Home Page, you can see a breakdown of your grades and attendance for each course. Click on a specific course to view each graded item, your Grade, the Max Points, and any Comments from the instructor.
You may also download a Student Report by clicking on the button in the top right of the page.
 Lew seleksyone  tab klas/Prezans nan meni goch paj akey ou a, ou kapab we pann nan kesyon klas ak prezans pou chak kou. Klike nan yon kou espesifik pou kapab we chak atik pwen/ klas , pwen/ klas ou, Maksimom pwen yo, ak nenpot komante  ki soti lakay enstrikte a.
Ou kapab telechaje  rapo yonEtidyan  pandan ke wap klike nan boutonki anle adwat paj la.
*                  Calendar
*                  Kalandriye

The calendar located on the left menu of your Home page is an aggregate of personal, school, group, and course items. The calendar is a great way to keep track of your workload and stay up-to-date with past and upcoming items.
Kalandriye sityel nan meni goch paj akey ou a se yon personel total, lekol, gwoup, ak atik kou yo. Kalandriye a  se yon bon fason ou kenbe tras  kantite travay ou epi rete alamode avek atik ki pase ak sa kap vini yo.
Create personal events
Kreye evenman pesonel
You can add personal events to your calendar from your personal calendar, located on the left column of the Home Page. If you're an administrator or teacher of a school, course, or group, you can create events for each of these areas by clicking into a particular school, course or group.
Ou kapab ajoute evenman yo nan kalandriye ou soti nan kalandriye pesonel ou , ki sityel nan kolonn goch paj akey la. Si ou se yon administrate,oubyen yonpwofese leko, kou, ouyen gwoup, ou kapab kreye evenman  pou chak zon say o pandan wap klike  nan  lekol patikilye , kou,oubyen gwoup.
To create an event, follow these steps:
Pou kreye yonevenman, swiv etap sa yo:
 1. Select the Calendar tab in the left column of your Home Page.
 2. Click on the date to which you'd like to add the event.
 3. Fill out the Event form.
 4. Choose a RSVP option (depending on the settings in place at your school, this option may not be available to you).
  • Disabled—Requires no RSVP. This event will only be viewed by you.
  • Only Invitees Can RSVP—Event remains personal until you invite people you’re connected with.
  • Anyone Can RSVP—Make the event public (available to anyone).
  • Attach a File, Link, or Resource (optional).
  • You can Enable Comments at the bottom left (optional).
 5. Click Create to complete.
1.     Seleksyone tab  kalandriye  nan kolonn goch paj akey ou a.
2.      Klike sou dat ke ou ta renmen ajoute evenman an.
3.     Ranpli fom evenman an .
4.     Chwazi  oposyon RSVP( sa depann de paramet yo nan kote lekol ou a plase , opsyon sa a  gendwa pa disponib pou ou)
o   Andikape- Pa genyen rekomandasyon  RSVP.Se Selman ou menm kap kapab we evenmn sa a.
o    Selman Envite yo kapab RSVP- Evenman yo rete pesonel jiskaske ou envite moun ou  konekte avek yo.
o    Nenot ki moun kapab  RSVP- Fe evenman an piblik( disponib pou nenpot ki moun)
o   Atache yon fichye, lyen, oubyen resous ( opsyonel)
o   Ou kapab ran komante  yo nan bouton goch(opsyonel)
5.     Klike pou konplete.
Edit an event
Ekri yon evenman
To modify an existing event, follow these steps:
 1. Click on the event you'd like to modify.
 2. Click on the button to Edit Item.
 3. Once you've completed making changes, click the button to Save Changes.
Pou chanje yon evenman ki deja egziste , swiv etap sa yo :
1.     Klike sou evenman  ou ta renmen modifye a.
2.     Klike sou bouton an pou ka eekri atik .
3.     Depi ke ou finn konplete tout chanjman yo, klike bouton pou sere chanjman yo.
Delete an event
Efase yon evenman
To delete an event, follow these steps:
 1. Click on the event you'd like to delete.
 2. Click on the View Item button.
 3. Click on the gear to the right of the event profile.
 4. Select Delete to complete the process.
Pou efase yon evenman , swiv etap sa yo:
1.     Klike sou evenmam ou ta renmen efase a.
2.     Klike sou  bouton atik ou we a.
3.     Klike sou  aparey adwat pwofil evenman an .
4.     Seleksyone  Efase pou konplete pwosesis  la.
Note: If you choose to create an Event with an invitation from your Home Page, you must invite everyone manually.
Not: Si ou chwazi kreye yon evenman avek  yon envitasyon de yon Paj akey, oud we envite chak moun manyelman.

*               Messages
*               Mesaj yo

Depending on the settings in place at your school, you may be able to receive messages from teachers at your school, and send messages to teachers at your school.
Depandanman de paramet yo nan plas lekol ou a, ou  kapab disponib pou resevwa mesaj  ki soti nan men pwofese ou yo nan lekol ou a, ak voye mesaj bay pwofese ou yo nan lekol ou.
Check New Messages
Tcheke Nouvo Mesaj ou yo.
When you have a new message in your inbox, the Messages icon on the top menu will display a new number. You'll also see a number next to the Messages area on the left menu of your Home page.
 1. Navigate to your Messages area by clicking on the icon on the top menu, or by clicking on the Messages area on the left menu of your Home Page.
 2. Click on the message you'd like to read. New messages will be highlighted in blue.
 3. To reply to a message, enter a comment in the Message area, and click Send.
Le ou genyen  yonnouvo mesaj nan bwa antre oun,ikon mesaj yo nan meni anle a  pral afiche nouvo nonb/ chif. Ou pral we tou yon chif  akote zon mesaj yo nan meni goch Paj akey ou a.
1.     Navige nan zon  mesaj ou yo pandan wap klike  sou ikon k nan meni anle a, oubyen  pandan wap klike  nan zon mesaj yo nan meni agoch paj akey ou a.
2.     Klike sou mesaj ou ou ta renmen  li a. Nouvo mesaj yo pral  make an ble.
3.     Pou reponn  avek yon mesaj ,antre yon komante nan zon mesaj la ,epi klike sou voye.
Check Sent Messages
Tcheke mesaj kite voye yo
 1. Navigate to your Messages area by clicking on the icon on the top menu, or by clicking on the Messages area on the left menu of your Home Page.
 2. Click the on the Sent Messages tab.
 3. To read a message, click on a message you've sent in the past.
 4. To send a message, click on the +New Message button.
 5. Fill out the form, and click Send to complete.
Note: A recipient name will automatically populate when you enter a teacher's name into the To field. Please wait for the auto-population. If you're not able to send a message to peers or certain users, please talk to your teacher for further advice.
1.     Navige nan  zon mesaj yo pandan  nap klike  sou ikon ki nan meni ki anle ,oubyen  pandan wap klike nan zon mesaj nan meni ki agoch Paj akey ou a.
2.      Klike sou tab mesaj voye yo.
3.     Pou li yon mesaj , klike  sou yon mesaj  ke out e voye nan tan pase.
4.     Pou voye yon mesaj , klike  sou + bouton  Nouvo mesaj.
5.     Ranplli fom lan , epi klike voye pou konplete.
Not: Non yon resipyan  pral peple otomatikman , le ou antre non yo pwofese  nan chan an / disiplin lan. Silvouple rete tann oto-pepleman an. Si ou  pa disponib  pou voye yon  meaj bay  pe yo oubyen seten itilizate, silvouple pale avek pwofese ou pou plis konsey/pou konsey ki apwofondi.
Join Courses (Students)
Jwenn kou yo( Etidyan yo)
Your courses are essentially your online classroom. They connect your classmates, contain your course work, and give you a direct line to your instructor. You must use a 10-digit access code to become a member of any course. This access code will be given to you by your instructor.
Kou ou yo esansyelman salklas an lin. Yo konekte w ak kondisip ou yo/ kamarad klas ou yo, setenman kou ou a travay,  epi ba ou yon lin direk ak enstrikte ou a. Oud we itilize yon  kod dakse 10-digit, pou kapab vini yon manm de nenpot ki  klas . Kod akse sa  se enstrikte ou a ki pral  ba ou li.
Join a course using an Access Code
Itilize yon kod dakse pou kapab jwenn yon kou
If you already have a Schoology account, you can join additional courses by using the 10-digit access code for the course.
 1. Log in to Schoology at www.schoology.com.
 2. Select the Courses dropdown menu in the top menu.
 3. Click on the Join link in the Courses dropdown.
 4. Enter your access code.
 5. Click the Join button.
Si ou deja genyen yon  kont Schooology, ou kapab jwenn kou adisyonel panadan ke wap  itilize kod dakse 10-digit pou kou a.
1.Idantifye a Schoology nan www.schoology.com.
2. Seleksyone  kou meni dewoulan  yo, nanmeni ki anle .
3. Klike sou  lyen ki jwenn nan dewoulan kou yo.
4. Atre kod dakse ou  a.
5. klike sou  nan bouton jwenn lan.
Join_a_Course.PNG
Note: If you don't see the option to join a course, there may be a different set of guidelines to join courses at your school.  Please speak with your teacher for more information on joining courses.
Not:  si ou pa we opsyon  pou jenn yon kou , petet kapab genyen diferan aranjman nan  lingid la  pou jwenn kou yo nan lekol ou a. Silvouple pale avek pwofese ou  pou plis enfomason  pou kapab jwenn kou yo.
Courses (Students): Materials
Kou yo ( Etidyan yo): Materyel yo
Course materials encompass from lessons and presentations, to assignments and exams. Each course may be organized differently, so the course materials might be listed in the Materials Index, or organized into folders. To access your course's materials, go to the Course Profile by clicking the Courses dropdown menu at the top of the screen and selecting the course you'd like to access.
Materyel kou yo ki genyen leson yo ak prezantasyon yo, pou devwa ak egzamen yo. Chak kou petet ka  organize diferanman,  donk materyel kou yo  petet enskri nan repetwa  materyel yo  , oubyen organize andan dosye yo. Pou genyen akse a materyel kou ou yo , ale nan pwofil kou a  pandan wap klike meni  dowoulan kou yo anle nan ekran an epi seleksyone kou ke ou ta renmen genyen akse ak li a.

*                Course Folders
*                Dosye Kou

Folders organize course materials, and they're distinguished by the blue folder icon next to their name.
Inside of a folder, you will find an assortment of course materials:
 1. Assignments
 2. Tests/Quizzes
 3. Files/Links
 4. Discussions
 5. Albums
 6. Pages
Dosye ki oganize  materyel kou yo, yo distenge pa dosye  ikon ble   akote non yo.
Andan yon Dosye , ou pral we yon asanblaj  de materyel kou yo .
1.     Devwa yo.
2.     Tes yo
3.     Fchye/lyen
4.      Diskisyon yo
5.     Albom yo
6.      Paj yo*                  Course Assignments
*                  Devwa yo  pou kou

Assignments are graded items. Each assignment may require you to use a Submissions feature in the right column to make a submission. Once you've made a submission, the instructor can grade the assignment, provide feedback, and upload a file back to you.
Devwa yo  korije atik yo. Chak  devwa kapab rekomande w pou itilize yon soumisyon  nan kolon dwat pouf e yon soumisyon. Yon fwa ke ou te fe yon soumisyon, enstrikte a kapab korije devwa a , founi lide sou sak pase/feedback, epi telechaje fichea voye  tounen ba ou.
To submit a file to an assignment, follow these steps:
 1. In the Assignment Profile click on the Submit Assignment button to the right.
 2. Use the Add a Comment area for questions and concerns (optional).  
 3. Select one of these options:
  • Upload—Select a file from your computer.
  • Create—Create a document on the web using the text editor.
  • Resources—Select a file from your Resources, which can be a Google Doc if you have linked your account (See Account Settings for more details).
 4. Click the Submit button to finish.
Note: Assignments can also be given a Due Date, which will automatically display the assignment in your personal Calendar and Upcoming area on your homepage. Assignments also might not be graded, depending on the settings set by the instructor of the course.
Pou soumet yon fichye a yon devwa,, swiv etap sa yo:
1.     Nan pwofil devwa a klike sou bouton soumet devwa a dwat
2.     Itilize  Ajoute yon zon  komante pou kesyon y oak sa ki konsene yo( opsyonel)
3.      Seleksyone youn nan opsyon sa yo:
o    Telechaje- Seleksyone yon fichye ki nan konpite ou a.
o    Kreye-  Kreye yon dokiman   sou Web itilize teks ajoute .
o    Resous yo- Seleksyone  yon fichye   soti nan resous ou yo , ki kapab Google dokiman ,si out e idantifye kont ou a ( gade Paramet kont yo pou plis detay).
4.     Klike bouton soumet la pou w fini

Not: Devwa yo kapab bay tou nan yon dat limit,  ki pral antre  devwa a otomatikman nan kalandriye pesonel ou  ak  zon sa kap vini yo nan paj akey ou a.  Devwa yo ka pa korije tou , depandanman  de paramet ke enstrikte a te tabli  pou kou a.

*                  Course Tests/Quizzes
*                  Tes kou yo/Ti tes yo

The tests/quizzes material are online assessments for the course. These tests/quizzes can have an assortment of the following question types:
 1. True/False
 2. Multiple Choice
 3. Ordering
 4. Short-Answer/Essay Questions
 5. Fill in the Blank
 6. Matching
Tests/quizzes can remain open for a maximum of 6 hours before the session expires. Please make sure you exit the test/quiz and resume it at a later time if the test will take longer than 6 hours to complete.
After you submit a test/quiz, your grades will appear in the Grades area. Tests/quizzes may be timed, or may allow multiple submissions. Each test/quiz will vary depending on the instructor and the course.
 Materyel  Tes yo/ Ti tes yo yo se evalyasyon an lin pou kou yo. Tes/Ti tes sa yo kapab genyen yon asanblaj de tip de kesyon  swivan sa yo:
1.     Vre/ Fo
2.      Chwa miltip
3.      Nan lod
4.      Kesyon kout/ Kesyon ese
5.     Ranpli espas vid
6.     Pran/seleksyone

Tes yo/T tes yo  kapab  rete louvre pou yon maksimom 6 ze  avan ke sesyon an ekspire. Silvouple asirew ke ou soti nan tes/  ti tes  la  epi rezime li tankou tan pita , si tes la app ran plis ke 6ze de tan pou ou konplete li.

Apre ou soumt Tes la,  pwen ou  a  pral paret nan zon  Pwen . Tes/Ti tes yo kapab konometre , oubyen  otorize plizye soumisyon . Chak Tes pral  varye depandanman  de enstrikte a ak kou a.
How do I take the Test/Quiz?
 Kouman mwen kapab pran yon Tes/ Ti tes?
 1. Click on the name of the test/quiz.
 2. Make sure you're in the Test/Quiz tab.
 3. Click on the Begin Test/Quiz button.
 4. Answer the questions appropriately.
 5. Click on the Submit button when you are ready to submit the test/quiz to your instructor.

1.     Klike  sou non Tes la.
2.      Asirew ke ou nan  tes / tab tes la.
3.     Klike sou bouton  komansman  tes/ Ti tes.
4.      Reponn kesyon yo nan fason ki apwopriye

5.Klike  sou bouton soumet  le ou pre pou ou soumet Tes la a enstriktew.
How do I view my past submissions?
Kouman mwen kapab we soumisyon mwen te fe  yo ?
For some tests/quizzes, your instructor may allow you to view your past submissions. If this is the case, you will see an additional tab My Submissions when you click the test/quiz name. This tab will show you a list of all your submissions, with links on the right to View Assessment.
 Pou kelke tes , enstriktew la  kapab otorize w pou we  soumisyon pase yo.  Si se ta ka sa a , ou pral we yon tab adisyonel , Soumisyon mwen yo le ou klike non  tes la  . Tab sa a pral montrew yon lis de tout soumisyon yo, avek lyen yo a dwat pou ka we evalyasyon.

*                  Course Files/Links
*                  Fichye kou yo ? Lyen yo

Files that have been added to your course can appear inside of Folders or in the Files/Links area of the Materials Index. Typical file types can be viewed in your browser without having to download the file. These include:
 1. Word (.doc, .docx)
 2. Excel (.xls, .xlsx)
 3. Powerpoint (.ppt, .ppt)
 4. PDF (.pdf)

Fichye kite te ajoute nan  kou ou a kapab paret andan Dosye ,oubyen  nan zon  Fichye/ Lyen materylel yo. Sa yo enkli:
 1.        Word (.doc, .docx)
2.         Excel (.xls, .xlsx)
3.         Powerpoint (.ppt, .ppt)
4.         PDF (.pdf)

*                Course Discussions
*                Diskisyon Kou yo

Discussions are interactive conversations that allow participation between you, your classmates, and your instructor. Each discussion has threaded commenting, allowing you to respond to any post by another student.
For some courses, instructors may choose to moderate the discussion posts. Moderation requires a course admin to approve each post before it is published. When this feature is turned on, your posts will not be immediately visible to other students.

 Diskisyon yon se konvesasyon enteraktiv ki otorize patisipan antre ou, kondisip klas ou yo  ak enstrikte ou a. Chak  diskisyon  yo trete komante, ki pemet ou reponn ak nenpot pos ke yon lot tidyan  fe.
 Pou kelke kou , enstrikte yo kapab chwazi modere pos diskisyon yo .Moderasyon an rekomande  yon kou ki  apwouve chak pos avan menm li  pibliye . Le ke bagay sa li femen  pos ou a pa pral  vizib imedyatman pou lot etidyan.


*                  Course Media Albums
*                  Media Albom Kou

Media albums can contain photos, videos, and/or audio files. With your instructor's permission, you may comment on each item within the album, or even upload your own files. Your instructor can also tag you and your classmates in specific photos. Tagged photos of you will also appear on your profile page.

Media Albom lan kapab genyen foto ladanl , videyo, ak/ oubyen  fichye odyo. Avek pemisyon  enstrikte ou yo ,ou kapab fe komante  sou chak atik  ki andan albom lan , oubyen  menm telechaje pwop fichye ou yo. Enstrikte  ou a kapab tag ou ak kondisip klas ou yo nan foto espesifik yo. Lew Tagged foto  ou  yo pral paret nan paj pwofil ou.

*                   Course Pages
*                    Paj kou yo

Pages are resources created by your instructor to supplement the course. These pages are highly versatile, allowing for the inclusion of text, image, outside link, and video information. They may appear inside of folders, or in the Pages area of the Materials Index.
 Paj yo se resous ke enstrikte ou a kreye  pou konplemante kou a . paj sila yo  vreman kodjom, pemet /otorize pou enkli teks a , imaj ,lyen ki deyo, ak  enfomasyon videyo . Yo kapab paret anndan Dosye  yo,  oubyen nan zon paj nan endeks materyel yo.

Courses (Students): Updates

Kou yo( Etidyan yo): Mete ajou yo

The Updates area of the course profile is used by instructors to create announcements and brief messages for the course. Updates will appear in the Updates section of your course as well as on your homepage.
You and your classmates may comment on each Update. In some courses, your instructors may allow you to post updates also.

Zon mete ajou  pwofil kou  a itilize  pa enstrikte yo pou kreye  anons ak mesaj ki bref  yo pou kou a. Mete ajou  yo pral paret  nan seksyonn Mete ajou  kou  ou a tou  tankou nanpaj akey ou a.
Oumenm ak  kamarad  klas ou yo  kapab  fe komante nan chak mete ajou. Nan kek kou , enstrikte ou a  kapab otorizew pou poste mete ajou yo tou.
Course_Updates_Student.PNG

Courses (Students): Grades

Kou yo( Etidyan yo):Pwen yo

The Grades area of the course profile displays your grades for the assignments, tests/quizzes, and discussions within a course. You can access the Grades page from the left menu. When an item is graded by your instructor, the grades and comments will immediately display in this area. Your grade for the course is listed at the bottom of each page.

 Zon   pwofil   pwen kou a montre pwen w pou devwa yo, Trs yo, epi andan yon kou.  Ou kapab genyen akse ak yon paj pwen an apati de meni agoch la .  Le yon atik korije pa enstrikte ou a, pwen yo ak komante yo pral paret montre wimedyatman nan zon sa a.
Pwen ou  an  pou kou a wap jwenn li  anba nan chak paj
Grades_Student.PNG
Depending on the settings in place at your school, this area may or may not be available to you.
Li depann de pramat kote lekol ou a place , zon sa a kpab ,oswa pa disponib pou ou.

Courses (Students): Attendance

Kou yo( etidyan): Prezans

The attendance area displays a record of the days you were marked absent, late, or excused. Instructors can also leave comments, which will appear in the Comments section.
  Zon Prezans lan montre  anrejistre jou  ke  ou te absan , anreta ,oubyen mande eskiz. Ensktrikte yo kapab kite komante  yo,  ki pral paret nan seksyon komante yo.
Attendance_Student.PNG
Depending on the settings in place at your school, this area may or may not be available to you.
 Depandanman de paramet kote lekol ou plase , zon sa a kapab ,oubyen pa disponib pou ou.
Personal Account (Students): Settings
Kont Pesonel( Etidyan yo): Paramet yo
Your Account Settings allow you to set different preferences for your personal interface and how your account relates to other users. To get to Account Settings, click on the downfacing arrow in the upper right corner of your Schoology page, and select the Account Settings option. Account Settings allows you to:
 • Change your password
 • Establish your Primary and Secondary Email address for notifications
 • Adjust your Timezone
 • Integrate with Google Docs
 • Access your Schoology Calendar from a different calendar tool (e.g. Outlook, Google, Calendar, etc.)
 • Merge different Schoology Accounts
 • Upload using a Flash or Basic Uploader

Paramet kont ou a pemet ou tabli diferan preferans  pou entefas pesonel ou, epi kouman kont ou an relate ak lot itilizate yo. Pou ganyen yon  paramet kont , klike  sou ti onge tet anba nan lin nan kwen adwat  paj   shoology  ou a,epi seleksyone  opsyon paramet kont.  Paramet kont yo otorizew / pemet ou :
·       Chanje mo pas ou a
·       Etabli  adres E-mail prime ak segonde pou notifikasyon
·       Ajiste le zon ou a
·        Entegre avek Google.Docs
·       Genyen akse a kalandriye schoology ou a  soti de diferan zouti kalandriye( eg. Outlook.Google, Calendar,elt…)
·       Merger diferan  kont Schoology
·        Telechaje itilize  yon Flash oubyen  yon telechaje de baz

Account Info
Enfomasyon sou kont

Change your password
Chanje mo pas ou a
Depending on the way you log in, your login information will display either your Email or your School and Username information.
You can create a new password by following these steps:
 1. Select the arrow in the top right of the page next to your name.
 2. Click Account Settings in the dropdown.
 3. Click the Change Your Password link at the top of Account Settings.
 4. Type in your Current Password.
 5. Type in your New Password and confirm it (must be different than the Current one).
 6. Click Submit to complete.
Note: We recommend that you keep your password in a safe place and that you never divulge your account information to anyone. This precaution is especially important for users who sign in using a username, because they will not be able to retrieve a forgotten password via email. If you forget your password, your teacher can help you reset it.

Depandanman de fason ke ou idantifyew enfomasyon idantifye w pral montre  anmen tan  e-mail ou  oubyen lekol ou  ak enfomasyon  non itilizate .
 Ou kapab kreye nouvo  mo pass pandan ke wap swiv etap sa yo :
1.     Seleksyone yon lin nan anle adwat  paj ki bo kote  nonw lan .
2.     Klike paramet kont ou an nan dropdown
3.      Klike sou chanje   lyen mo pas  nan  anle  paramet kont ou an .
4.      Tape mopas kouran w lan.
5.      Tape nouvo mopas ou a epi konfime li ( li dwe diferan de mopas kouran an )
6.      Klike sou soumet pou ka konplete


Not:  Nou rekomande ke ou kenbe  mopas ou  yon kote  an sekirite nan lide pou pa divulge enfomasyon sou kont ou an bay okenn lot moun . prekosyon sa a  li se yon bagay ki espesyalman enpotan pou  itilizte li siyen  epi ki itilize yon non itilizate , paske  yo pa pral disponib pou retriye yon mopas ki bliye pa e-mail. Si keou ta bliye mopas ou a , pwofese ou  kapab ede ou retabli li.

No comments:

Post a Comment